PRIVCACYBELEID VAN het HOOFDKWARTIER SINT KERSTMAN

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die”) Hoofdkwartier Sint Kerstman
verwerkt medewerkers en geïnteresseerden. Indien u medewerkers wordt van Hoofdkwartier Sint en Kerstman, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Sint en Kerstman verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is het dagelijks bestuur van Sint en Kerstman zie website van Sint en Kerstman webpagina “Contact”, Het dagelijks bestuur is bereikbaar via info@hsk-sintenkerstman.nl of via het 06 5056 8880, vermeld op de website.
2. Welke gegevens verwerkt Sint en Kerstman  en voor welk doel 2.1 In het kader van uw als medewerkers en geïnteresseerden worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer
2.2 Sint en Kerstman  verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van uw verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Sint en Kerstman,
c) uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen,  bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar gebruikt om je te vragen naar uw ervaringen met Sint en Kerstman  en u te informeren over de ontwikkelingen van Sint en Kerstman. E-mail berichtgeving (opt-out): Sint en Kerstman gebruikt uw naam en e-mailadres om uw haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over Hoofdkwartier Sint Kerstman. Deze mailings is te allen tijde mogelijk via beantwoording van de email of indien aanwezig via de afmeldlink onderaan de mailing.
3. Bewaartermijnen Hoofdkwartier Sint Kerstman verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur maximaal een jaar. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Hoofdkwartier Sint Kerstman passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Hoofdkwartier Sint Kerstman gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben wij een mewerkersovereenkomst afgesproken of zullen wij dit binnen afzienbare tijd doen.
5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie van Hugo Aqua kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Hoofdkwartier Sint Kerstman zal u verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien uw klachten hebt over de wijze waarop Hoofdkwartier Sint Kerstman persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
 5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie info@ Hoofdkwartier Sint Kerstman.
 6. Wijzigingen Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website of email bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.